Grunbeck Waterbehandeling B.V. heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt Grunbeck Waterbehandeling B.V. te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen in de getoonde informatie aan te brengen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grünbeck Waterbehandeling B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Grünbeck Waterbehandeling B.V..

 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Grünbeck Waterbehandeling B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Grünbeck Waterbehandeling B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Grünbeck Waterbehandeling B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.softliq.nl op deze pagina.

© Copyright 2017 Grünbeck Waterbehandeling B.V. Alle rechten voorbehouden.